Warunki gwarancji

 1. Kupując Produkt do którego dołączono kartę gwarancyjną, nabywca akceptuje warunki gwarancji w niej zawarte które udziela na Produkt ACTION S.A z siedzibą w Zamieniu przy ul. Dawidowskiej 10, 05-500 Piaseczno, NIP 522-11-07-221, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XII Gospodarczy pod numerem KRS 0000214038
 2. Gwarancja dotyczy Produktu marki ACTINA SOLAR zakupionego w Polsce i jest ważna wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Produkt powinien posiadać nienaruszony oraz czytelny numer seryjny. Nieczytelny numer seryjny uniemożliwiający identyfikację Produktu uprawnia Producenta  do odmowy realizacji uprawnień Kupującego z tytułu gwarancji.
 4. Karta gwarancyjna jest ważna, jeżeli sporządzona jest na oryginalnym formularzu i zawiera następujące dane: model, numer seryjny tożsamy z numerem seryjnym Produktu , datę produkcji oraz pieczątkę Producenta. Producent uprawniony jest do odmowy realizacji roszczeń Klienta z tytułu gwarancji w przypadku gdy dokument gwarancji opatrzony jest nieautoryzowanymi  poprawkami lub skreśleniami .
 5. Wszystkie podzespoły wchodzące w skład Produktu posiadają taki sam okres gwarancji jak zakupiony Produkt z wyłączeniem ograniczonej gwarancji na dyski SSD opisanej w p.13.
 6. Realizacja uprawnień gwarancyjnych odbywać się będzie po przedstawieniu ważnej karty gwarancyjnej wraz z dowodem zakupu oraz potwierdzeniu zgodności zapisów w karcie gwarancyjnej ze stanem faktycznym. Producent zastrzega sobie prawo wglądu w oryginał dowodu zakupu Produktu, z wyraźną datą jego zakupu.
 7. Producent gwarantuje sprawne działanie Produktu na który wydana jest karta gwarancyjna, pod warunkiem korzystania z Produktu zgodnie z jego przeznaczeniem oraz zgodnie z warunkami techniczno-eksploatacyjnymi przez okres gwarancyjny wskazany na pierwszej stronie karty gwarancyjnej. W szczególności niedopuszczalne jest eksploatowanie Produktu w pomieszczeniach o dużym zapyleniu, zanieczyszczeniu, zwiększonej wilgotności powietrza itp… Producent zaleca eksploatowanie Produktu w serwerowniach ze sprawnie działającą wentylacją i klimatyzacją.
 8. Producent udziela gwarancji na zakupiony Produkt a okres gwarancji i jej rodzaj podany jest na pierwszej stronie karty gwarancyjnej.
  Gwarancja ON-SITE oznacza, że Producent zobowiązuje się do usunięcia usterki w miejscu instalacji Produktu objętego niniejszą gwarancją, w czasie określonym na pierwszej stronie karty gwarancyjnej licząc od momentu zgłoszenia. Usterka usuwana jest w dni robocze, w godzinach pracy serwisu tj. w godzinach 9:00-17:00. Produkt można również dostarczyć do Działu Serwisu Serwerów w Krakowie na koszt Producenta pod warunkiem skorzystania z usług wyznaczonej firmy spedycyjnej. Informacje o wysyłce na koszt Producenta są udzielane pocztą elektroniczną. Gwarancja DOOR-TO-DOOR oznacza, że Producent zobowiązuje się do usunięcia usterki w czasie określonym na pierwszej stronie karty gwarancyjnej (licząc od momentu dostarczenia Produktu do serwisu) w Serwisie Serwerów w Krakowie.  Koszty transportu uszkodzonego Produktu w obydwie strony ponosi Producent. Informacje o wysyłce na koszt Producenta są udzielane pocztą elektroniczną.

  Gwarancja BRING-IN
   oznacza, że Producent zobowiązuje się do usunięcia usterki w czasie określonym na pierwszej stronie karty gwarancyjnej (licząc od momentu dostarczenia Produktu do serwisu) w Serwisie Serwerów w Krakowie.  Koszty transportu uszkodzonego Produktu w obydwie strony ponosi jego nabywca.
 9. Za moment zgłoszenia usterki przyjmuje się:
  • Dla zgłoszeń przyjętych w dni robocze przed godziną 8:00 przyjmuje się godzinę 8:00 tego samego dnia.
  • Dla zgłoszeń przyjętych w dni robocze w godzinach 8:00-15:00 przyjmuje się godzinę w którym zgłoszenie nastąpiło.
  • Dla zgłoszeń przyjętych w dni robocze po godzinie 15:00 oraz dla zgłoszeń przyjętych w dni wolne od pracy, przyjmuje się godzinę 8:00 następnego dnia roboczego.
 10. Wady ujawnione w okresie gwarancyjnym  usunięte będą bezpłatnie przez Producenta w możliwie krótkim czasie nie przekraczającym terminu naprawy określonego na pierwszej stronie karty gwarancyjnej z zastrzeżeniem ust. 7 ,ust. 12, ust 13 .
 11. Dla ułatwienia ewentualnego transportu Produktu w okresie trwania gwarancji, zalecamy aby nabywca przechowywał oryginalne opakowanie zakupionego Produktu.
 12. Gwarancją objęte są uszkodzenia i wady powstałe z przyczyn tkwiących w zakupionym Produkcie.
 13. Gwarancja nie obejmuje:
  • roszczeń z tytułu parametrów technicznych Produktu, o ile są one zgodne z podanymi przez Producenta,
  • głośno działających wentylatorów, jeśli poziom hałasu wentylatorów nie jest wynikiem jego uszkodzenia,
  • czynności należących do normalnej obsługi eksploatacyjnej, np. czyszczenie, konserwacja, aktualizacja oprogramowania do wykonania których zobowiązany jest użytkownik we własnym zakresie i na własny koszt,
  • nieprawidłowego działania Produktu spowodowanego przez podzespoły zainstalowane w trakcie jego użytkowania, z wyłączeniem wpływu podzespołów wpisanych w Adnotacjach o Przebiegu Naprawy na ostatniej stronie karty gwarancyjnej,
  • wadliwego działania Produktu spowodowanego uszkodzeniem lub błędnym działaniem zainstalowanego na nim oprogramowania, obecnością wirusów itp…
  • uszkodzeń powstałych z winy użytkownika, zarówno zamierzonych jak i niezamierzonych, powstałych w wyniku niewłaściwej instalacji Produktu, niewłaściwej eksploatacji, niewłaściwej konserwacji lub używania Produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem,
  • uszkodzeń mechanicznych i wywołanych nimi wad,
  • uszkodzeń spowodowanych bezpośrednio lub pośrednio zdarzeniami zewnętrznymi takimi jak np.: powódź, pożar, przepięcie w linii energetycznej itp…
  • wadliwego działania oprogramowania nie zakupionego wraz z Produktem.
 14. Ograniczona gwarancja na dyski SSD:
  Producent udziela ograniczonej gwarancji na dyski SSD wchodzące w skład zakupionego Produktu. Oznacza to że gwarancja na dyski SSD kończy się z chwilą gdy gwarancja na zakupiony Produkt dobiegła końca lub wcześniej, tzn. gdy ilość zapisanych danych na dysku przekroczyła wartość TBW (Total Bytes Written) określoną przez producenta tego dysku jako graniczną dla danego modelu.
 15. Uszkodzone podzespoły wymienione w ramach naprawy gwarancyjnej stają się własnością Producenta. W przypadku pozostawienia uszkodzonego podzespołu u siebie, nabywca pokrywa koszty nowego podzespołu. Nie dotyczy to przypadku pozostawienia u siebie nośników danych w przypadku zakupu Produktu z taką opcją.
 16. Procedura reklamacyjna nie obejmuje instalacji Produktu, oprogramowania oraz konserwacji.
 17. Nabywca traci wszelkie prawa wynikające z gwarancji w przypadku stwierdzenia dokonywania nieautoryzowanych napraw lub zmian konstrukcyjnych.
 18. W przypadku uszkodzenia wewnętrznych podzespołów Produktu, Producent zastrzega sobie możliwość wymiany wadliwego elementu na element innej marki o podobnych lub lepszych parametrach technicznych.
 19. Producent nie ponosi odpowiedzialności za terminowość napraw gwarancyjnych, jeżeli działalność sieci serwisowej zakłócona zostanie nieprzewidzianymi okolicznościami o charakterze siły wyższej.
 20. Producent nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody bądź straty powstałe w wyniku braku możliwości korzystania z reklamowanego Produktu.
 21. Producent nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo danych składowanych na nośnikach danych w zakupionym Produkcie oraz za dane utracone w wyniku awarii lub działań serwisowych. Całkowita odpowiedzialność za bezpieczeństwo danych spoczywa na użytkowniku Produktu. Producent zaleca systematyczne wykonywanie kopii bezpieczeństwa.
 22. Otwarcie pakietu oprogramowania dostarczonego wraz z Produktem oznacza akceptację warunków licencyjnych jego producenta. Otwarty pakiet oprogramowania nie podlega zwrotowi.
 23. Niniejsze warunki gwarancji określają obowiązki Producenta z tytułu udzielonej gwarancji jak i zakres uprawnień nabywcy Produktu. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.
 24. W przypadkach nieuregulowanych kartą gwarancyjną mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 25. Usterki sprzętowe należy zgłaszać pocztą elektroniczną lub telefonicznie na podany w karcie gwarancyjnej adres e-mail lub numer telefonu, do Serwisu Producenta zlokalizowanego w Krakowie.
preloader